Cố vấn

Thí sinh thi trượt lần thứ 3, hỏi bạn mình viết thư như thế nào cho gia đình.

 

Người bạn cố vấn:

 

– Cậu chỉ cần viết ngắn gọn : “Kỳ thi đã kết thúc, kết quả không có gì mới”

, , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *