ca dao hài hước châm biếm

Còn duyên, kén cá chọn canh
Hết duyên, ếch đực cua kềnh cũng vơ.
*
Lỡ duyên em phải ưng anh
Tiếc con tôm bạc nấu canh rau dền.
*
Lêu lêu mắc cỡ lêu lêu
Hồi nói không gả, nay kêu không thèm.
*
Muốn ăn gắp bỏ cho người,
Gắp đi gắp lại, lại rơi vào mình.
*
Xưa nay thế thái nhân tình
Vợ người thì đẹp, văn mình thì hay.
*
Nghèo mà làm bạn với giàu,
Đứng lên ngồi xuống nó đau cái đì.
*
Chớ thấy hùm ngủ vuốt râu
Đến khi hùm dậy, đầu lâu chẳng còn.

*

Đắc thời đắc thế thì khôn
Sa cơ rồng cũng như giun khác gì.
*
Sống thì cơm chẳng cho ăn
Chết thì xôi thịt, làm văn tế ruồi.
*
Thế gian chuộng của, chuộng công
Nào ai có chuộng người không bao giờ.
*
Mai mưa, trưa nắng, chiều nồm
Trời còn luân chuyển, huống mồm thế gian.
*
Làm trai cho đáng nên trai
Một trăm đám cỗ chẳng sai đám nào.
*
Làm trai cho đáng nên trai
Ăn cơm với vợ lại nài vét niêu.
*
Làm trai cho đáng nên trai
Vót đũa cho dài ăn vụng cơm con.
*
Trống chùa ai đánh thì thùng
Của chung ai khéo vẫy vùng, thành riêng.
*
Đồn rằng quan tướng có danh
Cưỡi ngựa một mình chẳng phải vịn ai.
Vua khen rằng ấy mới tài
Ban cho hạt gạo với hai đồng tiền.
*
Thế gian còn mặt mũi nào
Đã nhổ lại liếm làm sao thành người
*
Hoài hơi mà đấm bị bông
Đấm được bên nọ, nó phồng bên kia.
*
Gà què ăn quẩn cối xay
Hát đi hát lại tối ngày một câu.
*
Nói thì đâm năm chém mười
Đến bữa tối trời chẳng dám ra sân
*
Trọc đầu mang tiếng bất lương
Kìa như có tóc cũng phường gió trăng.
*
Công đâu mà tát nước sông
Công đâu mà bạn với chồng người ta.
*
Công đâu ghẹo gái có chồng
Như tát nước cạn, uổng công cày bừa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.